Ajankohtaista

sosionomille työtä tarjolla
Ilmoitettu: 5.10.2019

haemme osa-aikasta sosionomin koulutuksen saanutta perhetyöhön.Työ sijoittuu arkipäiviin yleensä klo 16-20 välille. Soita niin kerron lisää!...

Lue lisää

 - Pienempi  + Suurempi


Omavalvontasuunnitelma Hoivapalvelu Anne Oy

Omavalvontasuunnitelma 2019


1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot

Hoivapalvelu Anne Oy

Y- 2378363-4
Sinikalliontie 18 A, 02630 Espoo
Sijaintikunnan yhteystiedot: PL 101 02401 Kirkkonummi
Sijaintikunnat: Kirkkonummi, Espoo, Vantaa, Helsinki, Sievi, Ylivieska, Nivala

Toiminnasta vastaavan nimi

Tj. Anne Sundström
044-2569633
hoivapalveluanne@gmail.com

 

Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan

Monialaiset kotipalvelut ikääntyneille, vammaisille, työikäisille ja lapsille.

Ilmoituksenvarainen toiminta:

Etelä-Suomen aluehallintoviranomainen, alk. 5.7.2011

 

2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

* Palveluntarjonta on tarkoitettu kaikenikäisille, jotka tuntevat tarvitsevansa apua
* Kotona selviytyminen elämän loppuun asti
* Haluamme kunniottaa ihmisen itsemääräämisoikeutta, jolloin palvelut räätälöidään yksilöllisesti
asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti
* Meillä on aikaa riittävästi keskittyä asiakkaan hyvään palveluun ja kohtaamiseen

Arvot + päivittämissuunnitelma

Yksilöllinen palvelu, luotettavuus, jatkuvuus, avoimuus

Arvot vakiintuneet, toiminta-ajatus päivitetään tarvittaessa.

 

Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilö: Anne Sundström,yrityksen toimitusjohtaja

Uuden työntekijän perehdyttämisen osa-alueeseen kuuluu tutustua yrityksen omavalvontasuunnitelmaan ja yrityksen laatukäsikirjaan, jonka osana on omavalvontasuunnitelma myös.

3. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät

SINIKALLIONTIE 18 A 02630 ESPOO
PUHELIN: 0442569633
hoivapalveluanne@gmail.com

*Hoivatyöhön ja siivoustyöhön ja muihin yrityksen palveluihin liittyvien suunnitelmien kehittäminen ja päivittäminen, Anne vastaa myös suunnitelmien toteutumisesta.
* Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet)
* Lähihoitaja /yrityksen toimitusjohtaja

 

Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen

Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uuden työntekijän perehdyttämissuunnitelmaan kuuluu yhtenä osana tutustua yrityksen omavalvontasuunnitelmaan ja toteuttaminen tapahtuu myöhemmin yhdessä koko henkilöstön kanssa sekä omavalvonnan päivittämiseen tarvittaessa.

 

4. Asiakkaan ja omaisten osallistuminen sekä asiakaspalaute (+käsittely ja kehittäminen)

 

* Kirjallinen ja sanallinen asiakaspalaute kerätään säännöllisin väliajoin vakituisilta asiakaskohteilta (vuosittain, vuoden vaihteessa.)
* Yrityksen johtaja Anne Sundström käy asiakaskohteissa tarkistamassa paikanpäällä tehdyn työnjäljen ja kertoo palautteen heti puhelimitse työntekijälle.
* Jokaisessa vakituisessa asiakaskohteessa on asiakaskansio, johon asiakas voi kirjata jokaisen yrityksen käynnin jälkeen palautteen
* Yrityksen kotisivuilla on linkki palautteen antamiseen 24h/vrk joka tulee suoraan yrityksen omistajalle
* Palveluseteliasiakkailta, yhteistyökumppaneilta ja ostopalveluasiakkailta kerätään palaute heidän ohjeiden mukaisesti.* Palautteeseen reagoidaan välittömästi, mahdolliset puuteet ja miten ne on korjattu raportoidaan tilaajalle
* Kertaluonteisilta asiakkailta kerätään kirjallinen palaute heti käynnin jälkeen asiakkaalta tai omaiselta
* Asiakaspalautteita käytetään toiminnan kehittämisessä arvioiden ensin kehittämiskohteen tärkeys ja kiireellisyys ja sen jälkeen päätetään toimepiteistä (aikataulu, vastuuhenkilö, resurssit) ja vastuuhenkilö seuraa toteutumista.
* Palautteista saadut asiat pyritään toteuttamaan ja hyödyntämään soveltuvilta osin.

 

Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmänä kehittämiseksi

Palveluiden laatua kehitetään jatkuvasti,ne on kirjattu yrityksen laatukäsikirjaan ja suunnitelman mukaiset ulkoiset auditoinnit tarkistavat toteutumisen yrityksessä tasaisin väliajoin. Työntekijän perehdytyskansioissa on käyty tarkasti läpi työohjeet ei toivotusta tapahtumasta/poikkeamista sekä toimitaohjeet niiden varalle

 

5. Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

* Säännölliset turvallisuuskoulutukset ja riskitekijöiden kartoitus jokaisessa asiakaskohteessa erikseen tekee yrityksen toimitusjohtaja
* Yrityksen perehdytyskansioissa on kirjattuna työhönliittyvät työturvallisuusriskitekijät ja toimintaohjeet ja jokainen työntekijä on tutustunut huolellisesti työnantajan kanssa yhdessä läpikäyden niihin liittyvät asiat.
* Yrityksen laatukäsikirjassa on eri prosessit(vaara-haitta ja ehkäisymenetelmät) työturvallisuudesta kuvattu tarkasti ja laatukäsikirja kuuluu osana henkilöstön perehdyttämiseen.

 

Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään

Läheltä piti tilanteet ja suulliset reklamaatiot kirjataan/säilötään niille sovittuun kansioon kirjalliseksi dokumentiksi

 

Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan

Yrityksen toimitusjohtajan saatua tiedon poikkeamasta päätetään toimenpiteistä: aikataulusta,vastuuhenkilöstä,resursseista ja sen toteumista.

 

Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille

* Tapauskohtaisesti sovittujen kirjallisten yhteistyösopimusten mukaisesti toteutetaan yhteistyötahoille/asiakkaille korjaavat toimenpiteet.
* Yrityksen henkilöstölle yrityksen toimitusjohtaja tiedottaa joko kirjallisesti tai sanallisesti tiedonannon henkilöstönpalavereissa tai sisäisessä viestinnässä.

 

6. Henkilöstö

 

Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset)

 

Hoivapalvelu Anne Oyn työntekijöillä on työtä vastaavat koulutukset vaaditaan. Lähihoitajantutkinto hoito- ja hoivatyötä tekevälle. Siivoustyöhön vaaditaan siivoustyön koulutus tai siivousalan työkokemus. Perhetyöhän sosionomin koulutus. Myös yhteistyökumppaneiden työntekijöiltä vaaditaan työtä vastaava koulutus työtehtäviin. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee vaihtelevasti sesongin mukaisesti 1-3kpl lähihoitajaa, 1-3siivoojaa, 2-3 sosionomia ja tarvittaessa saadaan henkilökuntaa lisää yhteistyökumppaneiltamme

 

Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.)

Avoin työpaikka ilmoitetaan mm.työvoimatoimistossa ja yrityksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toimitusjohtaja käy läpi kirjalliset hakemukset ja niistä valitaan haastatteluun työnhakijat. Haastattelutilanteessa työnhakija voi joutua antamaan työnäytteen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti saivatko paikan vai ei.

 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.)

Laatukäsikirjassa on dokumentoitu perehdytysprosessi kokonaisuudessaan, joka löytyy perehdytyskansiosta.Perehdytyskansio annetaan uusille työntekijöille työsuhteen alussa. Parityönä työskentely asiakaskohteissa ainakin alussa. Työnantaja valvoo pistotarkastuksin onko työntekijä sisäistänyt yrityksen asiat käytäntöön ym. Työsuhteen alussa työnantaja käy perehdytys lomakkeen asiat läpi työntekijän kanssa. Työsuhteen alussa työnhakijalle tehdään osaamiskartoitus siivoustyöstä ja hoivatyöstä,niiden perusteella työnantaja huomioi perehdytyksen painopisteet ja mahdolliset lisäkoulutuksen tarpeet

 

Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (+kehittämissuunnitelma)

(esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen
kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma)

Katso edellinen kohta. Kaikilla työntekijöille suodaan samat mahdollisuudet koulutuksiin ja erilaisiin etuuksiin. Kehityskeskustelun yhteydessä käydään läpi työntekijän kanssa työhyvinvoinnin arviointilomake(henkilökohtainen hyvinvointi arviointi ja työyhteisön hyvinvointi arvio. Työntekijän kanssa tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma(tarpeita vastaava lisäkoulutus). Säännölliset palaverit yhdessä ja vuosittain kehityskeskustelu työnantajan kanssa. Työntekijä voi vaikuttaa soveltuvilta osin omiin työpäiviin ja vapaapäiviin. Virkistäytymispäiviä järjestetään ainakin kahdesti vuodessa. Työnantaja palkitsee ja panostaa työntekijöiden hyvinvointiin hyvinvointipalveluiden lahjakorteilla

Yrityksen toimitusjohtaja päivittää tietojansa kuukausittain käymällä Suomen yrittäjien jäsenille järjestetyissä koulutuksissa ja tekemällä lähihoitajan sijaisuuksia hoitolaitoksille yritys toiminnan lisäksi. Yrityksen työhyvinvointitoiminnasta kuvaus on dokumentoitu laatukäsikirjassa tarkemmin

 

7. Toimitilat, laitteet ja tarvikkeet

 

Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) + asiakkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat sekä kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta

Yritys tuottaa palveluita kotiin joten asiakaskodit ovat jokaisen asiakkaan yksityinen tilansa johon yritys ei voi vaikuttaa muunkuin huomioiden työturvallisuuden osan.

 

Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä

* Yritys käyttää mahdollisimman vähän kertakäyttötuotteita.Aina mahdollisuuksien mukaan käytettävät aineet ovat ympäristöystävällisiä /joutsenmerkittyjä. Pesuaineet ovat ammattilaisille tarkoitettuja tiivisteitä. Niitä säilytetään niille tarkoitetussa paikassa yrityksen toimistossa tai asiakakohteessa sovituissa paikoissa.
* Pesuliuos tehdään päivittäin suihkepulloon, joilloin liiallinen pesuaineen käyttäminen vähenee
* Yrityksen toimistossa lajitellaan erilaiset jätteet niihin tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.
* Asiakaskohteissa pyritään noudattamaan asiakkaan toiveita, kuitenkin pyritään ohjaamaan asiakkaita kestävänkehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta
kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.)

Asiakaskohteissa työntekijän huomattuaan jotakin poikkeavaa,velvollisuutemme on ilmoittaa talon ohjeiden mukaisesti huollolle korjatta asia ym.

 

Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Verenpainemittarit, verensokerimittarit, kuumemittarit, siirtolevy, nostovyö, infrapunamakuupussit. Jokaisesta laitteesta löytyy perehdytyskansioissa ohjeet niiden käytöstä.

 

Vastuuhenkilön yhteystiedot

Anne sundström, toimitusjohtaja. Sinikalliontie 18 a 02630 Espoo, puh.0442569633, hoivapalveluanne@gmail.com.

 

Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma

Toimitusjohtaja määrittelee uusien laitteiden tarpeellisuuden resurssien mukaisesti vuosittain tai useimmin.

 

8. Asiakasturvallisuus

 

Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot

Anne Sundström, 0442569633, hoivapalveluanne@gmail.com.

 

Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava)

* Koulutettu osaava henkilökunta
* Yrityksen palveluista vastaava on tavoitettavissa 24/H/ VRK
* Suullinen ja kirjallinen raportointi

 

Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta

Henkilökunta on tarvittaessa koulutettu asiakaskohteissa oleviin erityislaitteisiin,jos tarve sen vaatii työntekemisen kannalta.

 

Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.)

Asiakaskohteiden turvallisuuslaitteet ja toimivuus tarkistetaan jokaisen asiakaskohteessa olevien turvallisuusohjeiden mukaisesti ja niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Työntekijät ovat etukäteen tutustuneet soveltuvilta osin ohjeisiin.

 

Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma

* Ennaltaehkäistään riskikartoituksen tekemisellä asiakasturvallisuus jokaisessa asiakaskohteessa erikseen.Työnantajan vastuulla on kartoituksen tekeminen.
* Asiakkaan tarpeiden mukaisesti olosuhteet huomioon ottaen toimtaan turvallisesti asiakasympäristössä.

 

9. Asiakkaan asema ja oikeudet

 

Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon.

Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä palvelusopimus annetuista palveluista. Tarvittaessa hoivapalvelu Anne tekee yhdessä kunnan kotihoidon/sosiaalityöntekijän kanssa hoito/asiakassuunnitelman ja kuntoutussuunnitelman asiakkaan/omaisten kanssa. Suunnitelmaa päivitetään sopimuksen mukaisesti.

Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen

Yrityksen palveluista vastaava kertoo yrityksen toiminnasta,arvoista uusille asiakkaille/yhteistyökumppaneille.

 

Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista.

Yrityksen kotisivuilla on avoimesti esillä palveluiden hinnat. Palvelusopimuksessa ,joka on tehty jokaisen asiakkaan kanssa, määritellään kirjallisesti palveluiden kustannukset erikseen ja sopimusehdot muutoksista/peruutuksista, palveluiden määrästä/laadusta/sisällöstä. Yrityksen hinnan muutoksista informoidaan kirjallisesti erikseen viipymättä asiakkaille/yhteistyökumppaneille

 

Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7§ ja10§, asiakaslaki 8-10 §) itsemääräämisoikeus. 

* Jokaisessa sopimuksessa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus
* Erimielisyyksissäkin kuunneellaan asiakasta ja huomioidaan hänen toiveitaan mahdollisuuksien mukaisesti
* Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan  ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista.
* Työntekijät eivät saa ottaa vastaan mitään tavaraa, rahaa asiakkaalta; laskutus tapahtuu ainoastaan toimitusjohtajan välityksellä asiakkaalle jälkikäteen suoritetuista palveluista.

 

Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään

Asiakkaan liikkumista rajoitetaan vain ja ainoastaan pakottavista syistä,aina yhteistyössä lääkärin, omaisen, läheisten ja asiakasta hoitavien kesken. Jokaisesta rajoitteesta, pakotteesta on kirjattu erillinen lääkärin lupa asiakirjoihin.Pakottavia syitä voi olla muistisairaus mm. Ammattitaitoisen henkilökunan merkitys ehkäisevänä ja varhainen raegointi on turvaava asia.Tärkeä ennaltaehkäisevä tekijä on kuntouttava työote ja sairauksien oikea hoito.

 

Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat). Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet.

Jokaisesta rajoitteesta,pakotteesta kirjatattu erillinen lääkärin lupa asiakirjoihin.

 

Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti.

Jos ilmenee kyseistä asiaa, niin otetaan viipymättä asia keskusteluun asianomaisen henkilön kanssa. Mikäli jotain poikkeamaa asiakkaan kunniottavasta kohtelusta ilmenee, työntekijän on ilmoitettava viipymättä lähimmälle esimiehelle, jonka tehtävä on puuttua asiaan välittömästi.Asiakas voi tehdä reglamoinnin yrityksen johtajalle kirjallisesti,vasataus siihen annetaan kahden viikon sisällä kirjallisesti. Poikkeamat käsitellään henkilöstön kanssa viikon sisällä viimeistään järjestämällä sisäinen palaveri. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.)

Asiakkaan siirtyessä toisen yrityksen hoitoon tai hoitopaikkaan,annetaan kirjallinen ohje ja suullinen informointi henkilökunnan toimesta taatakseen hoidon jatkuvuus siltä määrin miten asiakas on luvannut ne antaa.

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010).

 

Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan

Hoivapalvelu anne oy

Anne Sundström

0442569633

Sinikalliontie 18 a 02630 espoo

hoivapalveluanne@gmail.com

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Vantaan sosiaaliasiamies nimi ja yhteystiedot : Miikkael Liukkonen, Asematie 10 a 2 kerros,01300 Vantaa, puh. 0983922537.

Espoon sosiaaliasiamies tiedot: Eva Peltola, puh. 0981651032.

 

Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä

Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille, tarkoitus on ,että asiat käsitellään ensin ja jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn - muistutuksen saavuttua aloitetaan selvitystyö - selvitystyön perusteella määritellään korjattavat toimenpiteet-laaditaan virallinen vastine esim aluehallintoviranomaiselle,kuitenkin 2 viikon sisällä muistutuksen saapumisesta. Vastineeseen kirjataan toimenpiteet ja aikataulu miten asia tullaan korjaamaan. poikkeama käsitellään henkilöstön kanssa viikon sisällä pitämällä sisäinen palaveri.

 

Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa.

Kunta valvoo sopimuksenmukaisesti toimintaa säännöllisin tarkastuksin. Käytännöt vaihtelevat kunnittain. Asiakkaan palvelusuunnitelmat käydään läpi yhteistyössä asiakkaan hoitavien tahojen kanssa.

 

Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta

Asiakkaan ollessa yksityisesti tai kunnan kautta järjestelmässä palveluseteli palvelussa,asiakkaan käytettävissä on kuluttajasuojalain turvatut kuluttajaoikeudelliset keinot. Asiasta informoidaan askkaalle suullisesti ennen palvelusopimuksen allekirjoittamista.

 

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma

Asia käsitellään ja toiveita otetaan vastaan asiakastapaamisissa sekä tyytyväisyyskyselyissä ja niiden pohjalta tehdään kehityssuunnitelma.

 

10. Palvelun /yksikön asiakastyön (toiminnan) laadun varmistaminen

 

Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta

 

Kunnan hoitotahon kanssa yhterisrtyössä olevalle asiakkaalle on kunta tehnyt RAI- toimintakykyarvion, jonka pohjalta asetetaan toimintakyvyn ylläpitävät tavoitteet, joiden toteutusta seurataan päivittäin.

Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.).

Asiakkaan ruokailuajat kotihoidossa ovat hyvin yksilölliset,kuitenkin hoitohenkilökunta pyrkii ohjaamaan asiakasta säännöllisillä ruoka-ajoilla ,niiden noudattamisella,pyrkii omalla toiminnallaan toimimaan sen mukaisesti.

Asiakkaalle kerrrotaan mahdollisista kotiin tulevista tukipalveluista kuten ateriapalvelu. Asiakkaalle voidaan tarvittaessa tehdä MNA-arviolomake tai pitää nestelistaa/ruokapäiväkirjaa ja jos ravitsemustilanne vaatii lisäravinnetta ,niitä järjesteträän tai ohjataan asiakas ostamaan niitä.

 

Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot

Yrityksen palveluiden vastaavan velvollisuus on kertoa asiakkaale,omaiselle kotiin saatavista palveluista kuten ateriapalvelu. Jos asiakkaan tukipalveluna ateriapalvelun tuottaja vastaa sen toimituksesta.

 

Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.)

Asiakkaan palvelusuunnitelmassa on kirjattu nämä asiat yksilölisen tarpeen mukaisesti.


Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen

Siivouspalvelun osalta on omatoiminta ohje ja hoitopalvelun osalta oma toimintaohje

Työntekijöillä on työvaatteet ja tarvitaessa joissakin asiakaskohteissa omat työvaatteet, jotka työnt. laittaa päälleen suorittaakseen sen asiakaskohteen. Työntekijät perehdytetään jokaiseen asiakaskohteeseen erikseen,joissa käydään läpi nämä yksilöllisesti. Joissakin siivouskohteissa ja hoivakohteissa käytetään kertakäyttöisiä työvaatteita ja välineitätarpeen mukaan.

 

Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä.

Yrityksen toimistolla on henkilöstölle palautelaatikko. Asiakkaalle,omaisille,yhteistyökumppaneille on palautteenanto kanavana yrityksen kotisivut. Henkilökunnan palaverissa keskustellaan toiminnan kehittämisestä kuuntelemalla henkilökuntaa.

 

11. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestäminen

 

Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.)

Asiakkaan terveyden edistämistä on antaa palveluita kotiin tukemaan arjen hallintaa. Yrityksen kotihoidon henkilökunta on koulutettu ohjaamaan asiakas niille hoitotahoille joita yrityksen palveluista ei saa,kuten muumuassa lääkäripalvelut ja sairaanhoidon työnkuvaan kuuluvat palvelut jos tarve siihen vaatii.

 

Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa.

Asiakas itse järjestää lääkäripalvelut tai yrityksen työntekijät tarpeen vaatiessa ohjaavat asiakkaan yksityiselle tai kunnan lääkärille.

 

Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi.

Hätätilanteita varten on erikseen toimintaohje yrityksen toimiston seinällä ja perehdytyskansiossa.

 

Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.)

Tarvittaessa asiakas ohjataan erikoisairaanhoidon puolelle.

 

Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1083030

Asiakkaalla on kunnan toimesta kotisdairaanhoito järjestetty tai muualta yksityiseltä kotisairaanhoito luvan omaavalta yritykseltä joka toteruttaa lääkehoidon vastuun asiakkaalla. Yritys hoivapalvelu anne toimii näiden tarvitytaavien tahojen kanssa yhteistyössä ja toteuttaa lääkehoitoa valmiiksi jaettujen dosettien tai annosjakelussa olevien asiakkaiden lääkkeiden antoa

asiakkaalle. Hoivapalvelu Annella on kirjallinen lääkehoitosuunnitelma josta ilmenee yrityksen toimintatavat lääkehoidon osalta ja vastuut,koulutuksen ylläpitäminen ym. työntekijöillä on apuna moniammatillinen verkosto:vastaavana sairaanhoitajana on yleensä kunnan kotisairaanhoitaja ja konsultointi asiakkaan omalta lääkäriltä tarvittaessa. Hoivapalvelu annen henkilökunta toteuttaa, seuraa lääkehoidon toteutumista asiakkaan toimesta annetulla. sopimuksella erikseen vain.

 

Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot

Jokaisella asiakkaalla on kirjattu lääkehoidon vastaava asiakkaan palvelusuunnitelmaan, jos asiakas tarvitsee lääkekehoitoa.

 

Potilasasiamiehen yhteystiedot

0981621 espoon kaupunki

 

Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma

Hoivapalvelu anne Oy pyrkii kuntouttavaan työotteeseen asiakkaalle tuotetussa palveluissa ja ohjaa tarvittaessa sairaanhoitoa tuottavan hoitohenkilökunnan puolelle.

 

12. Asiakastietojen käsittely

 

Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta

Henkilökunnalla on vaitiolo ja salassapitovelvollisuus, myös työsuhteen päätyttyä. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen lupa aina kirjaamiseen palvelusuhteen alussa. Asiakkaille kerrotaan myös että yrityksen kotisivuilla on tietosuojaseloste ja tarkemmin gdpr- liittyvistä asiasta.

Asiakastietoja pidetään aina lukollisessa niihin kuuluvissa kaapeissa yrityksen toimistossa jonne avain on ainoastaan yrityksen johtajalla. Asiakastieto järjestelmä on gdbr-mukaisesti toteutettu ja niihin järjestelmiin pääsee vain omilla tunnuksilla jokainen työntekijä.

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Anne Sundström, Hoivapalvelu Anne Oy

0442569633, Sinikalliontie 18 a, 02630 Espoo.


Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon

Perehdytyssuunnitelman avulla varmistetaan työntekijän osaaminen ja tietosuoja-asioiden hallinta.

 

Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa)

Yrityksen jokaisella asiakkaallaon asiakasatietolomake,jossa määritellään asiakastietojen säilytyspaikka, säilytysaika, vastuuhenkilö. Kaikki asiakastiedot säilytetään asianmukaisesti niille varatussa lukollisessa aapissa salassapito säädökset huomioon ottaen. Asiakirjoja käsitellään ja säilytetään ja hävitetään siten kuin henkilötietolaissa(523/1997) ja laki sosiaali ja terveydenhuollon asemasta ja oikeuksissa(812/2000) sekä muussa sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.

 

Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa

Asiakastietoja annetaan vain asiakkaan suostumuksella ulkopuolisille tai jonkin muun lainsäädännön niin oikeuttaessa-Samoin siirryttäessä muuhun hoitotahon alaisuuteen informoidaan kirjallisesti tai suullisesti.

 

Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma

Turvallinen asiakastietojen säilytys liikkuvassa työssä, turvasähköposti ja asianmukaiten rekisterienhyödyntäminen ja niiden muodostaminen.

 

13. Alihankintana tuotettujen palvelujen omavalvonta

 

Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua

Edellytämme jokaiselta yhteistyökumppaneilta laadullista palvelua. Ostettujen palveluiden laatua valvotaan tekemällä säännöllistä yhteistyötä sopimus alihankkijoiden kanssa .

 

Luettelo alihankkijoista

Talenom oy, Espoon mattopesula, Kotimed (lähihoitajan palveluita tilapäisesti ostamme), Muutoksen voima kotipalvelut (sosionomin,lähihoitajan osaamista tarvittaessa ostamme), Hoivalana (lähihoitajan tai sairaanhoidon osaamista ostamme tarvittessa), Sirkun kotisairaanhoito(lähihoitajan,sairaanhoitajan osaamista tarvittaessa ostamme), Alihankkijoita emme käytä niisssä kunnissa joissa palvelunostaja sen sopimuksessa kieltää.

 

Kehittämissuunnitelma

Palveluiden laatua kehitetään jatkuvasti yhteistyöllä toimijoiden kanssa ja puuttumalla epäkohtiin. Etsitään yhteistyökumppaneiksi hoitohenkilökunnan sijaisuuksiin vain laatusertifioituja yrityksiä.

 

14. Omavalvonnan toteuttamisen seuranta ja arviointi

 

Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta

Omavalvonta suunnitelma on osa kotyöpalvelun laatukäsikirjan aluetta (120 sivuinen laatukäsikirja yrityksen toiminnoista tarkemmin). Säännöllisellä kirjaamisen avulla voidaan seurata, että omavalvonta toteutuu käytännössä. Säännöllinen palaute asiakkailta, omaisilta, yhteistyökumappaneilta kerätyllä tyytyväisyyskyselyllä. Saadut palautteet läpikäydään yrityksen sisäisissä palavereissa.

 

Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista

Omavalvonta tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa,jolloin arviodaan onko toiminassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaativat omavalvontasuunnitelman päivittämistä.

 

Paikka ja päiväys

Espoossa 1.11.2016
Espoossa 20.12.2017
Espoossa 1.8.2019

 

Allekirjoitus

(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)

Nimenselvennys ANNE SUNDSTRÖM